You are currently viewing THE QUALITY OF TEA

คุณภาพของชา

  • Post author:
  • Post category:Products

ต้นชาของเราถูกปลูกขึ้นมาโดยวิธีธรรมชาติอย่างแท้จริง และได้รับการดูแลจากคนที่รักธรรมชาติอย่างแท้จริงเช่นกัน ปุ๋ยที่ใช้ก็เป็นปุ๋ยที่ทำมาจากผลิตผลของธรรมชาติ ปราศจากสารเคมีใด ๆ การกำจัดแมลงศัตรูพืช 6 วิธี และการกำจัดวัชพืช 5 วิธี ได้ถูกคิดค้นขึ้นเองในระยะเวลา 18 ปี ที่ผ่านมา นับได้ว่า ชา T4Hi เป็นชาอินทรีย์บริสุทธิ์ 100% ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการส่งเสริมสุขภาพ อีกทั้งยังมีรสชาติเป็นเลิศ พร้อมทั้งมีกลิ่นหอมชวนดื่ม ดื่มแล้วชุ่มคอเป็นเวลานานอีกด้วย

นอกจากนี้ ชา T4Hi ยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติต่อต้านอนุมูลอิสระ สามารถต่อต้านโรคภัยไข้เจ็บที่จะเข้าสู่ร่างกาย โดยมากกว่าชาทั่วไปถึงกว่า 3 เท่าตัว

สุดท้าย เนื่องจากชาเป็นเครื่องดื่มที่ให้ประโยชน์แก่ร่างกายอย่างดีแล้ว การนำสมุนไพรท้องถิ่นมาผสมกับใบชาแห้งด้วยกระบวนการพิเศษที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น โดยเลือกสมุนไพรที่ช่วยลดน้ำตาลในโลหิต ช่วยลดความดันโลหิต และลดไขมันในโลหิตด้วยแล้ว จะทำให้ผู้ดื่มห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ 3 ชนิด ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งได้รับการทดลองแล้ว ได้ผลการทดลองเบื้องต้นว่าสามารถเป็นไปได้

ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย แบ่งเป็น 2 ประเภท รวมทั้งสิ้น 6 ชนิด ได้แก่

  • ชาคุณภาพชั้นเลิศ

ชาสุพีเรียร์
เหมาะสำหรับนักดื่มชาอาวุโส

ชาพรีเมี่ยม
เหมาะสำหรับนักดื่มชารุ่นใหม่

ชาเขียว
เป็นชาที่มีคาเฟอีนต่ำ เหมาะสำหรับนักดื่มชาสูงวัยหรือเยาว์วัย หรือดื่มก่อนนอน

ชาแดงอูหลง
เหมาะสำหรับการดื่มในระหว่างการรับประทานอาหารจีน หรืออาหารที่มีน้ำมัน

 

  • ชาเพื่อรักษาสุขภาพ

ชานิรันดร ช่วยลดความดันโลหิต และลดไขมันในโลหิต
ชาพรนิทรา ช่วยลดระดับน้ำตาลในโลหิต