You are currently viewing Cultural Exhibitions

การแสดงทางวัฒนธรรม

 • Post author:
 • Post category:Visit CDC
การแสดงทางวัฒนธรรม

การแสดงทางวัฒนธรรม

นอกจากสวนชาธรรมชาติดอยช้างของเราจะมีความงามตามธรรมชาติแล้ว
ผู้มาเยี่ยมชมยังสามารถเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมล้านนาไปในตัวด้วย


 • สถูปเจดีย์ไม้ไผ่พ่อขุนเม็งราย
 • พิพิธภัณฑ์กาชา
 • วัตถุโบราณที่ขุดพบในบริเวณสวนชาธรรมชาติดอยช้าง
  แสดงถึงประวัติศาสตร์ของพื้นที่
  ที่เคยมีการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มาเป็นเวลานานกว่า 5,000 ปี
 • การแสดงวัฒนธรรมท้องถิ่น
 • การแสดงผ้าพื้นเมือง